energía hidroelèctrica

L‘energia hidroelèctrica utilitza l’aigua com a font d’energia per produir electricitat, mitjançant preses i centrals hidroelèctriques, l’aigua en moviment acciona turbines que generen electricitat.

És una font d’energia renovable, inesgotable i previsible, que contribueix a la seguretat energètica i redueix la dependència de fonts contaminants com els combustibles fòssils.

Des de Rovira Energia participem en la generació d’energia hidroelèctrica al continent americà.


Central de Melo – Xile

Aquesta central es troba dins de les infraestructures de reg de l’Associació de Canalistes del Laja. L’Associació de Canalistes del Laja, en col·laboració amb un grup inversor de capital mixt xilè-espanyol, ha dut a terme aquest projecte. L’objectiu principal del projecte és aprofitar les aigües derivades des del canal principal de l’Associació i dirigir-les cap a l’Estero Caliboro.

La central hidroelèctrica és del tipus de flux constant i està dissenyada per a un flux d’aigua de 13.5 m³/s i una capacitat instal·lada de 2.8 MW. Té una estructura de derivació de baixa alçada i una captació convencional que alimenta un canal de secció trapezial de 3 km de longitud. Aquest canal es connecta a una cambra de càrrega que, mitjançant una canonada forçada de DN2400 i una longitud de 860 m, està enllaçada amb la casa de màquines. La central està equipada amb una sola turbina Kaplan de eix vertical. Les instal·lacions elèctriques i de control, així com el transformador, es troben ubicades en el mateix edifici.

Potència 2,8 MW
Altura bruta 25m
Longitud 3170m
Generació anual 24,50 GW
Nº de turbines 1

Central de Caliboro – Xile

Aquesta central hidroelèctrica que se situa en les infraestructures de reg de l’Associació de Canalistas del Laja, en les proximitats de Los Angeles (Biobío – Xile). Aquest projecte ha estat dut a terme per la pròpia Associació de Canalistas del Laja, juntament amb un grup inversor de capital mixt xilè-espanyol. La central és de tipus fluent o de passada i estarà dimensionada per a un cabal de 13.5 m³/s, amb una potència instal·lada d’1.3 MW i un factor de planta del 95%.

Compta amb una obra de derivació en el propi canal matriu, la qual disposa dels òrgans de control necessaris per a permetre la garantia dels cabals de reg en tot moment i el perfecte repartiment de cabals entre el canal Matriu i el estero Caliboro.

Potència 1,3 MW
Altura bruta 11m
Longitud 135m
Generació anual 11,50 GW
Nº de turbines 1

Central de Santa Isabel – Xile

La “Central Hidroelèctrica de Santa Isabel” és una central hidroelèctrica situada dins de les infraestructures de reg de l’Associació de Canalistas del Laja, prop de Los Angeles, Biobío, Xile. Aquest projecte ha estat desenvolupat per l’Associació de Canalistas del Laja i un grup inversor amb capital mixt xilè-espanyol.

L’objectiu de la “Central Hidroelèctrica de Santa Isabel” és aprofitar l’energia hidroelèctrica de les aigües que circulen pel canal RarincoQuilque, en un tram amb un desnivell adequat. Aquesta central és del tipus de flux constant i està dissenyada per a un flux d’aigua de 9.0 m³/s, amb una capacitat instal·lada de 1.4 MW i un factor de planta del 80%.

Compta amb una obra de derivació en el propi canal Rarinco-*Quilque, la qual disposa dels òrgans de control necessaris per a permetre la continuïtat dels cabals en cas d’atur de la central.

Potència 1,4 MW
Altura bruta 18m
Longitud 730m
Generació anual 12,30 GW
Nº de turbines 1